آخرین خبر/ این مرد هندی یه خاطر علاقه اش به حیوانات و خصوصا میمون ها بین مردم و حیوانات معروف شده است. این مرد یک شیپور دارد که میمون ها با شنیدن صدای آن برای گرفتن غذا به سمت او می آیند