آخرین خبر/ این مار غول پیکر که هر چند یک بار یک مرغ یا خروس را از این مزرعه میدزدید بالاخره به دام افتاد