آخرین خبر/ مهارت یک پسر هفت ساله چینی در روپایی و طناب زدن همزمان