آخرین خبر/ اوکینوشیما جزیره ایست درجنوب ژاپن که قرن هاست فقط مردان حق ورود به آنجا را دارند. خروج هروسیله ای بعنوان سوغاتی و بازگو کردن آنچه در آنجا میگذرد ممنوع است.