فرادید/ یکی از رایج‌تر رویا‌هایی که ممکن است در خواب شبانه روز خود ببینید دیدن مرگ خود یا اطرافیان تان است که فکرتان را درگیر کرده وتصور می‌کنید که قرار است یکی از عزیزانتان را از دست بدهید. اما در واقع این خواب ممکن است نشان دهنده حالات روحی شما در زندگی روزمره تان باشد و قرار نیست مرگ خود یا هرکدام از اطرافیانتان اتفاق افتد.

برخی از اوقات پیش می‌آید که یکی از عزیزان خود را از دست می‌دهیم، اما نمی‌توانیم مرگ او یا نبودنش را بپذیریم و تا مدت‌ها خواب ما را آشفته خواهد کرد. همچنین، حالات روحی ما همچون پشیمانی، گم کردن فرد یا چیزی، خیانت و یا حتی نداشتن اعتماد به نفس نیز از عوامل دیدن اینگونه خواب‌ها است.

گاهی در خواب‌های شبانه خود رویاهایی می‌بینید که در طول روز و یا حتی طی روز‌های گذشته نیز درباره آن فکر نکرده اید. در این صورت باید از معابران کمک گرفت، از نظر تعبیرکنندگان دیدن مرده در خواب دارای معانی و نشانه‌های متفاوتی است که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

کارل گوستاو یونگ فیلسوف و روانپزشک اهل سوئد درباره تعبیرخواب مرگ می‌گوید: «تعبیر خواب خواب دیدن در مورد مرگ کسیکه دوست دارید، بیانگر این است که شما آن جنبه یا ویژگی خاص راکه او دارد، ندارید. از خودتان بپرسید که چه چیز این فرد را برای شما خاص کرده است یا چه چیزی را در مور او دوست دارید. این ویژگی‌ای است که شما در رابطه تان یا در برخورد‌هایتان ندارید.»

به گفته این فیلسوف و روانپزشک: «تعبیر دیگر این است که آن ویژگی‌ای که این فرد نماینده آن است دیگر سهمی در زندگی شما ندارد. به ویژه خواب دیدن در مورد مرگ والدین زنده، بیانگر این است که شما در تغییر و تحول مهمی در زندگی بیداری تان در سر می‌برید. رابطه تان با والدین، به جایگاهی جدید رسیده است.»

تعبیر خواب مرده به روایت امام صادق(ع)
 
اگر در خواب دید مرده او را در کنار گرفت، دلیل تندرستی بود. اگر مرده را از اهل خود شادمانه بیند، تاویلش، به خلاف این است. اگر دید مرده از اهل او با وی مناظره کرد یا روی از وی بگردانید. دلیل است وصیتی که کرده بود به جای نیاورده باشد. اگر بیند که مرده خندان پیش او آمد، دلیل که کافر مرده بود.

اگر در خواب دید مرده در نماز بود، دلیل که آن مرده در دنیا استغفار بسیار کرده باشد. دیدن کفن مرده درخواب بر سه وجه است. اول: مال. دوم: ظاهرشدن مشکل. سوم: فساد دین.
 
اگر دید مرده زنده شد و معروف بود، دلیل مال است. اگر پادشاهی این خواب بیند، دلیل که علم و حکمت آموزد و از شغلی که طمع بریده بود باز یابد. اگر در خواب ببیند بازن مرده جماع کرد، حاجتش برآورده مى شود. اگر در خواب ببیند با مادر یا خواهر خود که مرده اند جماع کرد، از اموال مرده جیزى به او مى رسد. اگر در خواب ببیند که مرده اى را با شهوت بوسید، زن مى گیرد و به مرادش میرسد.
 
دیدن مرده در خواب از نگاه ابراهیم کرمانی
اگر شخصی در خواب ببیند که مرده زنده شد، بیانگر این است که حالش نیکو شود، به خصوص اگر مرده را در حالت گشاده رویی ببیند. اگر کسی پدرش را که مرده است، با جامه‌های نیکو و خوشحال ببیند، به معنای آن است که کارش درست شده و دولتش ریاد می‌شود و اگر زن خود را در این حالت ببیند، بیانگر درویش شدن وی است.

اگر کسی پسر مرده خود را در خواب ببیند، به نشانه آن است که از غم نجات پیدا می‌کند و اگر زنی پسر مرده خود را ببیند که زنده شده است، یعنی اینکه غایب وی از سفر باز می‌گردد. در صورتی که بیننده خواب ببیند، مرده را زنده کرد، به معنای آن است که آن شخص را مسلمان خواهد کرد.

اگر کسی ببیند که کفن مرده‌ای معروف را می‌کند، به معنای آن است که در دنیا راه آن مرده را ادامه دهد، یعنی اگر عالم بوده باشد به علم آن و اگر مال دار باشد به مال آن. در صورتی که خواب ببینید، کفن مرده را کنده و آن مرده را در گور زنده ببینید، دلیل آن است که مرده دیندار می‌باشد و اگر ببینید که مرده را کفن می‌کنید، یعنی اینکه از خویشان وی کسی را کفن می‌کنید.

دیدن مرده در خواب از نظر ابن سیرین
اگر کسی در خواب مرده‌ای را ببیند و از وی بپرسد که تو مرده بودی و او در پاسخ بگوید که من زنده ام، تعبیر آن به این معنا می‌باشد که احوالات وی در آن جهان نیکو بوده و خدا از وی راضی است. اگر کسی در خواب ببیند که مرده، لباس‌های نیکو پوشیده است، نشانگر آن است که با ایمان از دنیا رفته و در صورتی که با لباس‌های سفید، ببیند، یعنی آن که در آخرت حال وی نیکو شود.

اگر کسی مرده را در خواب با لباس‌های سیاه ببیند، معنی برعکس داشته و داشتن جامه زرد و کبود، دلالت بر معصیت می‌باشد. تعبیر خواب مرده برای کسی که ببیند به وی لباس می‌پوشاند به معنی نزدیک شدن اجلش می‌باشد. اگر ببینید که مرده از دندان درد می‌نالد، یعنی اینکه در دنیا به مردم بسیار فحش داده است و اگر از پهلو درد می‌نالید، به معنای آن است که در دنیا با زنان بدکار بوده است.

اگر کسی در خواب ببیند، شخص مرده‌ای از درد چشم می‌نالد، تفسیر آن غیبت مردم می‌باشد و اگر از درد سر می‌نالید، یعنی اینکه با مردم با تکبر رفتار کرده است. تعبیر خواب مرده برای کسی که لباس خود را در خواب به وی داده است، به معنای غم و اندوه است. در صورتی که مرده به شخص بیننده خواب، کتاب قرآن و یا کتاب فقه بدهد، به نشانه توفیق یافتن در طاعت می‌باشد.
 
دیدن مرده در خواب از نگاه منوچهر مطیعی تهرانی

مرده دوست و مهمان است و بدنش علتی برای ترس و وحشت در خواب نیست. اگر در خواب مرده‌ای را ببینید دوستی را ملاقات می‌کنید یا مهمانی برای شما می‌رسد. اگر مرده را در لباس خوب و چهره بشاش ببینید هم برای بیننده خواب خوب است و هم نشان آن است که روح مرده در آرامش به سر می‌برد.
 
اگر مرده در لباس ژنده و پاره و چهره اش عبوس و گرفته باشد خواب ما می‌گوید غم و ناراحتی برایمان پیش خواهد آمد و گرفتار سختی و تنگی می‌شویم. اگر مرده در این حالت چیزی به شما بدهد خوب است، ولی اگر چیزی از شما بگیرد و ببرد خوب نیست. اگر مرده شما را دعوت کند و شما همراه او بروید خوب نیست. وقتی که یک زنده را مرده ببینیم و آن زنده آشنا باشد نشان طول عمر و سلامت او است.
 
اگر در خواب ببینید کسی که مرده آمد و کنار شما نشست خوب است، ولی اگر مرده شما را دعوت کرد و نزد خود نشاند خوب نیست و اگر دست بر گردن شما افکند بدتر است. اگر کسی در خواب ببیند لباس خود را به مرده می‌دهد خوب نیست و نشان آن است که سلامتش به خطر می‌افتد و زیان می‌بینید و به آبرویش لطمه وارد می‌آید. اگر بر عکس ببینید از مرده لباس می‌گیرید خوب است چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست می‌آورید.

تعبیر خواب مرده به روایت حضرت دانیال
اگر بیند مرده او را چیزی داد از متاع دنیا، منفعت بود از جائی که امید ندارد. اگر دید مرده چیزی خوردنی به وی داد، دلیل که روزی حلال یابد.
 
تعبیر خواب مرده به روایت حضرت یوسف
دیدن صحبت با مردگان نیکو باشد. دیدن سلام کردن به مرده شادی بود. دیدن مرده در خواب از غم بیرون آید. دیدن مرده در کنار خود زیادتی عیش بود

تعبیر خواب مرده از دیدگاه متوفی
دیدن کسی که مرده یا حرف زدن با او در خواب، خبر از این می‌دهد که شما تحت نفوذ افراد منفی هستید و دورتان را افراد ناجور گرفته‌اند. این خواب همچنین می‌تواند راهی برای شما جهت روانکاوی احساسات‌تان با کسانی باشد که درگذشته‌اند.

همچنین این خواب، سمبل شکست مالی هم می‌تواند باشد. اگر خواب کسی را ببینید که مدت‌ها پیش فوت کرده، نشان‌دهنده این است که موقعیت یا رابطه فعلی شما درزندگی‌تان، تشبهاتی با چگونگی موقعیت و رابطه‌تان با فرد درگذشته دارد. این خواب می‌تواند برای‌تان آشکار کند که چقدر لازم است به این رابطه پایان دهید.

اگر خواب کسی را ببینید که به‌تازگی درگذشته، یعنی مرگ او هنوز هم در ذهن شما تازه است و شما همچنان درگیر این هستید که رفتن او را باور کنید. اگر فرد درگذشته سعی دارد شما را با خودش به جایی ببرد، نشان‌دهنده این است که شما سعی دارید مرگ او را بفهمید و درک کنید. همچنین نمی‌خواهید تنها باشید.

دیدن و صحبت با پدرومادرفوت شده در خواب، نشانگر ترس‌های شما بابت از دست دادن آنهاست و همچنین شیوه کنارآمدن‌تان با این موضوع. شما از خواب‌تان به‌عنوان آخرین فرصت برای آخرین خداحافظی با آن‌ها استفاده می‌کنید. دیدن خواهر و برادر، فامیل، یا دوست فوت شده در خواب، بیانگر دلتنگی شما و تلاش‌تان برای تسکین خاطرات قدیمی‌تان با آنهاست.
 
همزمان با تکاپوی شما برای زندگی جاری روزمره، خواب‌های‌تان به‌عنوان تنها وسیله برای کنارآمدن و پذیرفتن ازدست‌دادن فرد موردعلاقه‌تان عمل می‌کنند. اگر در خواب ببینید کسی که فوت کرده، یکبار دیگر میمیرد یعنی آرزو دارید او هنوز زنده بوده و خیلی چیز‌ها را در زندگی با او تجربه می‌کردید. این‌گونه خواب‌ها بیشتردر اوقات شادی یا درحین رویداد‌های مهم زندگی رخ می‌دهند.

خواب دیدن فرزند کودک‌تان که مرده است، راهیست برای زنده نگه داشتن او به واسطه خواب‌ها و رویاهای‌تان. برای پدرومادر، از دست دادن فرزند، فوق‌العاد سخت است. چنین خواب‌هایی دیده می‌شوند، چون هنوز نمی‌توانید درک کنید و بپذیرید که چگونه و چرا کودک‌تان به این زودی از شما گرفته شده است.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar