آخرين خبر/ متقاضيان خريد مسکن هم‌اکنون به ۶ مسير اصلي و فرعي براي دريافت تسهيلات خريد واحدهاي مسکوني دسترسي دارند که هرکدام از اين تسهيلات به لحاظ چند مشخصه اصلي مربوط به ويژگي‌هاي وام، شکل متفاوتي از کمک هزينه مسکن محسوب مي‌شوند