رکنا/  2 مرد در خیابان های کرمانشاه برای زورگیری از یک زن او را به شدت مورد آزار و اذیت وحشیانه ای قرار دادند.

آخرین خبر کرمانشاه در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today