باشگاه خبرنگاران/ قفل حکايت ۳۵ سال چشم انتظاري مادر گشوده شد و فراق به پايان رسيد.

عمليات والفجر ۸ بود که محمد حسين شانزده ساله به شهادت رسيد اما بعد از ۳۵ سال پيدا شد.
اين شهيد که سال ۹۲ در ميدان امام حسين تهران آرميده بود با آزمايش DNA شناسايي شد و قفل حکايت ۳۵ سال چشم انتظاري مادر گشوده و فراق به پايان رسيد.

آخرين خبر البرز در اينستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday