بولتن نیوز/ طی امشب نیز همچنان تداوم هوای بسیار سرد را در منطقه انتظار داریم و همچنین در دو سوم شمالی کشور بجز جنوب غرب انتظار یخبندان داریم.

اوج و شدت یخبندان طی امشب نیز در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان و بخش هایی از زنجان خواهد بود.
بتدریج از فردا از شدت سرما کاسته خواهد شد.