تسنيم/ مسئول بيماري‌هاي خاص و پيوند اعضاي علوم پزشکي استان کرمانشاه گفت: از سال ۶۸ تاکنون ۱۷۰۰ عمل پيوند کليه در استان کرمانشاه انجام شده و هم اکنون ۳۰۰ بيمار در انتظار پيوند کليه هستند.

بهنام روندي، مسئول بيماري‌هاي خاص و پيوند اعضاي علوم پزشکي استان کرمانشاه با اشاره به اينکه شيوع کرونا در تعداد تمام اعمال جراحي از جمله پيوند اعضا نيز تأثير داشته است اظهار داشت: با اين وجود اعمال پيوند ضروري در اين مدت متوقف نشده است.
وي عنوان کرد: انجام عمل پيوند کليه از سال 68 در دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه آغاز شده و تاکنون حدود 1700 عمل پيوند کليه انجام شده است که در اين زمينه جزو رکوردداران در کشور هستيم.
روندي با اشاره به اينکه در روزهاي آينده يک عمل پيوند کليه در بيمارستان امام رضا(ع) انجام مي‌شود گفت: عمل پيوند مغز استخوان نيز از سال 93 در کرمانشاه به عنوان قطب درماني غرب کشور آغاز شد و از ابتداي سال تاکنون 41 مورد عمل پيوند مغز استخوان در بيمارستان امام رضا(ع) انجام شده است.
وي افزود: در دانشگاه علوم پزشکي استان تمهيداتي انديشيده شده که در سال‌هاي آينده اعمال پيوند قلب به تعداد جراحي‌هاي پيوند افزوده شود و استان کرمانشاه همچنان قطب مهم درماني غرب کشور باشد.
مسئول بيماري‌هاي خاص و پيوند اعضاي علوم پزشکي استان کرمانشاه گفت: اکنون 608 بيمار کليوي در استان دياليزي مي‌شوند که 300 بيمار در انتظار پيوند کليه هستند.

آخرين خبر کرمانشاه در اينستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today