آخرین خبر/ در نقشه پیش رو استان هایی که در آنان با شیوع کرونای جهش‌یافته انگلیسی مواجه هستیم را مشاهده می کنید.