آخرین خبر/ فیلمی از وقوع طوفان شن در جاده شهداد را مشاهده می کنید.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar