آخرین خبر/ پشت پرده تحصن و تجمع کارمندان و اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی بیرجند.

آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today