مهر/ سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع استانداري مرکزي گفت: بر اساس دستورالعمل ستاد ملي کرونا نحوه حضور کارکنان در محل کار در شهرهاي قرمز و نارنجي به تشخيص مدير آن دستگاه است.

زهرا آخاني، سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع استانداري مرکزي اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل ستاد ملي کرونا نحوه فعاليت کارکنان در ادارات و دستگاه يک سوم و براي شهرهاي نارنجي يک دوم است ولي در اين دستورالعمل به اين نکته مهم ذکر شده است. حضور يک سوم يا يک دوم کارکنان در هر اداره‌اي منوط به اين است که در خدمت رساني و فعاليت آن اداره و دستگاه مشکلي ايجاد نشود.
وي ادامه داد: در اين دستورالعمل تشخيص اينکه يک اداره يا دستگاه چه تعداد نيروها در محل کار حاضر باشد به تشخيص آن مدير دستگاه گذاشته شده است در واقع اين مدير دستگاه يا اداره است که تشخيص مي‌دهد چه تعداد نيرو يا کارکنان در محل کار حاضر باشند که به نحوه فعاليت و خدمت رساني آن اداره يا دستگاه خلل ايجاد نکند.
سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع استانداري مرکزي تصريح کرد: در کنار تشخيص در اين دستورالعمل تاکيد ويژه شده است در صورتي که مدير از کارکنان خواست در محل کار حاضر شوند بايد تمام پروتکل‌ها و موارد را که براي پيشگيري از کرونا لازم است در محل اشتغال کارکنان فراهم کند و اگر اين امر صورت نگرفت کارکنان هر اداره يا سازماني مي‌تواند مراتب را به ستاد ملي يا ستاد استاني کرونا گزارش دهند.
آخاني عنوان کرد: دستورالعمل يک دوم يا يک سوم حضور کارکنان شامل تمامي دستگاه‌ها و ادارات نمي‌شود بلکه تمامي کارکنان دستگاه‌ها و ادارات خدمات‌ رسان بايد با رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي در محل کار حاضر شوند.
سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع استانداري مرکزي در پايان بيان کرد: خوشبختانه مديران دستگاه‌ها و ادارات شهرستان‌هاي قرمز و نارنجي استان همکاري خوبي مبني بر حضور يک سوم يا يک دوم نيروها در محل کار با ستاد استاني کرونا کرده اند و تاکنون گزارش مبني بر عدم فراهم آوردن پروتکل‌هاي بهداشتي کرونا در محل کار براي کارکنان به ما نشده است.

 

آخرين خبر استان مرکزي در اينستاگرام :
https://instagram.com/markazi_today