آخرین خبر/ پس از افزایش شهرهای قرمز کرونایی، فهرست مشاغل سطح یک، دو، سه و چهار و نحوه فعالیت این مشاغل اعلام شد.