صدا و سيما/ مدير عامل شرکت آب منطقه اي گلستان گفت: حجم آب ۱۴ سد بزرگ مخزني گلستان ۳۶ درصد کاهش يافت.

محسن حسيني مدير عامل شرکت آب منطقه اي گلستان اظهار کرد: حجم آب سدهاي مخزني گلستان پارسال ۱۸۰ ميليون و دويست هزار متر مکعب بود که حدود ۷۴ درصد حجم کلي ظرفيت سدها را شامل مي شود اما امسال حجم آب ۹۱ ميليون و ۵۰۰ هزار متر مکعب و حدود ۳۸ درصد ظرفيت است.
وي بر اساس ارزيابي مرکز ملي اقليم و مديريت بحران خشکسالي کشور در ۶ ماهه دوم سال ۹۹ در مقايسه با دراز مدت گلستان جزء سه استان کم بارش کشور اعلام شد.
حسيني گفت:اکنون ۳۰ درصد سد کوثر، ۸۶ درصد سد شهيد چمران، ۳۴ درصد بوستان، ۱۹ درصد گلستان، ۱۹ درصد وشمگير، ۴۸ درصد نگارستان، ۴۳ درصد شهيد ايمري، ۱۴ درصد سد شهيد قرباني، ۴۳ درصد سد شهيد دستغيب، ۸ درصد کرند، ۲۸ درصد دانشمند، ۱۱ درصد اينچه برون، ۸۲ درصد آلماگل و ۶۶ درصد ظرفيت سد آلاگل پر از آب است.
مديرعامل شرکت آب منطقه اي استان گفت : گلستان داراي تنش آبي است و مردم بايد براي جبران کم آبي بهينه مصرف کنند.

آخرين خبر گلستان در اينستاگرام :
Instagram.com/golestan_today