ايسنا/ مدير حفظ نباتات جهاد کشاورزي مازندران گفت: براي پيشگيري از گسترش کانون هاي جديد آلودگي مگس مديترانه اي؛ نارنج باقيمانده روي درختان هرچه سريعتر برداشت شود.

عبدالرحمن زاغي مدير حفظ نباتات جهاد کشاورزي مازندران با اشاره به مساعد شدن شرايط آب و هوايي براي شروع فعاليت مگس ميوه مديترانه اي، بر لزوم پايش و رديابي آفت مگس ميوه مديترانه اي تاکيد کرد.
مدير حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزي مازندران تصريح کرد: ضروري است کارشناساسان پيش آگاهي و شبکه مراقبت آفات و بيماري هاي درختان ميوه نسبت به افزايش ايستگاه هاي پيش آگاهي، شارژ و نصب تله هاي جلب کننده رديابي فرموني و سراتراپ در باغات يا کانون هاي آلوده اقدام و پايش مستمر هفتگي بيولوژي و تراکم آفت را در دستور کار خود قرار دهند.
وي با تاکيد بر بازديد از باغات، شهرک هاي ساحلي و مسکوني، محوطه مؤسسات آموزشي، معابر شهري و روستاها براي برداشت هرچه سريعتر ميوه هاي مرکبات باقيمانده به ويژه ميوه هاي نارنج روي درختان براي پيشگيري از گسترش کانون هاي جديد آلودگي به آفت مذکور و قطع پل ارتباطي ميزباني، گفت: نهادهاي دولتي، خصوصي، فرمانداري ها، شهرداري ها و دهياري ها در اسرع وقت نسبت به جمع آوري کامل ميوه هاي باقيمانده اقدام کنند.

آخرين خبر مازندران در اينستاگرام :
https://instagram.com/mazandaran_today