باشگاه خبرنگاران/ ماموران اورژانس بابل ۱۰۵ بيمار تنفسي را در فروردين ماه امسال به بيمارستان منتقل کردند.

دکتر لعلي رئيس سازمان اورژانس بابل با بيان اينکه اورژانس بابل در فروردين ماه امسال ۲ هزار و ۱۱۲ ماموريت انجام داده است، اظهار کرد: ماموران اورژانس اين شهرستان ۱۰۵ بيمار تنفسي را در اين مدت به بيمارستان منتقل کردند.
او افزود: از تعداد کل ماموريت‌ها ۸۷۲ مورد آن آن شهري و ۱۲۴۰ ماموريت جاده‌اي بوده است.
دکتر لعلي گفت: از اين تعداد ماموريت‌هايي که سازمان اورژانس بابل انجام داده است ۹۳۶بيمار يا مصدوم را به بيمارستان‌هاي شهرستان بابل منتقل کردند که ۳۹۲ انتقالي به بيمارستان شهري و ۵۴۴انتقالي به بيمارستان جاده‌اي بوده است
او در مورد ميانگين زمان حضور بربالين بيمار يا مصدومان در فروردين ماه، افزود: براي ماموريت‌هاي شهري ۸دقيقه و براي ماموريت‌هاي جاده‌اي ۱۴دقيقه بوده است.
دکتر لعلي گفت: در اين ماه سازمان اورژانس بابل ۳۵۶ماموريت تصادفي انجام داده که از اين تعداد ماموريت تصادفي ۱۱۱تصادفي شهري و۲۴۵تصادفي هم جاده‌اي بوده است
او افزود:بعداز ماموريت‌هاي تصادفي که رتبه يک ماموريت‌هاي سازمان اورژانس پيش بيمارستاني بابل در فروردين ماه سال ۱۴۰۰بود، ماموريت‌هاي قلبي با ۱۱۵مورد و ماموريت‌هاي تنفسي با ۱۰۵مورد و ماموريت مسموميت با ۶۴مورد بوده است.
دکتر لعلي گفت: ۷۸۸۳بار تلفن‌هاي اورژانس ۱۱۵ در فروردين ماه امسال به صدا در آمد که از اين تعداد متاسفانه ۲۷۰مورد مزاحمت بوده است.
رئيس سازمان اورژانس بابل افزود: اورژانس بابل در اين ماه يک مورد ماموريت cpr(احياي قلبي تنفسي) موفق داشته است.

آخرين خبر مازندران در اينستاگرام :
https://instagram.com/mazandaran_today