آخرین خبر/ اخبار از احتمال وجود ویروس کرونای هندی در بوشهر خبر می دهد.

آخرین خبر بوشهر در اینستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar