صدا و سیما/ محمدآباد پسکوه شهرستان قاینات با 10 میلیمتر رکوردار بارندگی های شبانه روز گذشته است.

لطفی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین ایستگاه های آرین  شهر و زهری چهار میلیمتر، نهبندان، زهان، و پیکوه طبس حدود دو میلیمتر، میغان، قدمگاه، اسدیه، حدود یک، خوسف، حاجی آباد، فردوس، درح، بیرجند، قاین، چاه دراز و سربیشه کمتر از یک میلیمتر را گزارش کردند.

آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today