اول فارس/ وانت پیکانی که کلیپ تخلفش در بلوار حسینی الهاشمی جنجال ساز گردید شناسایی شد.

وانت پیکان متخلف که کلیپ تخلفش در بلوار حسینی الهاشمی شیراز چند روز پیش در فضای مجازی دست به دست شده بود توقیف شد.

آخرین خبر فارس در اینستاگرام :
https://instagram.com/fars.online