فارس/ اعضای شورای شهر مشهد با تصویب لایحه‌‌ای خواستار تعیین تکلیف وضعیت بافت پیرامون حرم مطهر رضوی شدند و مواردی از جمله حقوق مکتسبه مالکان این بافت را از وزارت راه و شهرسازی مطالبه کردند.

امروز در یکصد و بیست و نهمین جلسه علنی شورای شهر مشهد، اعضای شورا با تصویب لایحه‌ای خواستار تعیین تکلیف وضعیت بافت پیرامون حرم مطهر رضوی شدند.
در این مصویه عنوان شده که با عنایت به مکاتبه شماره ۴۷۲۹/۵۰۰/ص/۹۹ مورخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ شرکت بازآفرینی شهری ایران مبنی بر اعلام مخالفت با ادامه مفاد توافقنامه مورخ۱۸ اسفندماه ۱۳۷۸ فی مابین آن شرکت و شهرداری مشهد و از طرفی نظر به تعهدات باقیمانده و جاری شرکت یاد شده در طرح نوسازی و بهسازی بافت حرم مطهر رضوی به رغم بیش از ۲۰ سال استفاده از فرصت انحصاری مدیریت قطاع ۳ و ۴ و تصرف و تملک املاک بیش از چهل پروژه با وضعیت اولیه و اخذ پروانه با طرح تفضیلی مصوب و فروش آن با ارزش افزوده فراوان، شهرداری مشهد مقدس موظف است نسبت به تعیین تکلیف تعهدات باقیمانده شرکت یاد شده بر مبنای قوانین جاری و توافقنامه فی مابین، به شرح زیر اقدام کند:
۱) شهرداری مشهد مقدس مکلف است، به منظور الزام شرکت بازآفرینی شهری ایران به اجرای تعهدات قانونی و قراردادی، پرداخت خسارات وارده ناشی از نقض تعهدات و همچنین پیشگیری از خروج کلیه دارایی های شرکت مذکور از منطقه ثامن )که عمدتا با استفاده از ارزش افزوده طرح حاصل شده(ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه، اقدامات حقوقی و قانونی الزم در مراجع ذیصلاح(عم از استانداری و سایر مراجع دولتی، دیوان عدالت اداری، محاکم عمومی دادگستری، اداره ثبت اسناد و امالک و سایر مراجع ذیربط) آغاز و تا حصول نتیجه، پیگیری کند.
۲) میزان تعهدات(فیزیکی و ریالی) باقیمانده شرکت بازآفرینی شهری ایران به استناد مفاد توافقنامه ۱۸/۱۲ /۱۳۷۸ و بر اساس طرح مصوب و اصلاحات آن در سال ۱۳۸۷ و همچنین میزان تعهدات باقیمانده در طرح مسکن ثامن و نیز میزان تعهدات حذف شده آن شرکت در قطاع ۳ و ۴ بر اساس طرح تفصیلی مصوب سال ۱۳۹۹، با ارجاع موضوع به تیم ذی‌‌صلاح اقتصادی- حقوقی احصا شده و نتیجه ظرف مدت یک ماه به شورای اسلامی شهر مشهد منعکس شود.
۳) ظرف مدت ۲ هفته نسبت به انعقاد قرارداد با موسسه حسابرسی مورد تایید شورای اسلامی شهر(مستند به بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با آخرین اصلاحات) با مدت قرارداد سه ماهه اقدام شود تا ظرف مدت یاد شده، کلیه حساب‌های فی‌مابین شهرداری و شرکت عمران مسکن سازان ثامن و شرکت بازآفرین ی شهری ایران و حساب طرح، براساس مفاد توافقنامه ۱۸ /۱۲ /۱۳۷۸ حسابرسی و نتیجه جهت بهره‌برداری در خصوص اجرای موضوع بند ۱ اعلام شود.
۴) با عنایت به عدم اجرای تعهد شرکت بازآفرینی شهری ایران مبنی بر تامین زمین زائرسراهای ارزان قیمت(موضوع ماده یک مصوبه شماره ۱۰۳۵۷/۹۵ /۴/ش مورخه ۱۰ /۰۶ /۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر مشهد) و اقدام شهرداری مشهد در تهاتر مستغلات خود با زمین‌های شرکت بازآفرینی شهری ایران واقع در زائرسراهای ارزان قیمت، شهرداری مشهد مکلف است، نسبت به اجرایی نمودن تبصره ماده یک مصوبه یاد شده در خصوص پیگیری این تخلف از وزارت راه و شهرسازی و وصول هزینه تملک این پلاک‌ها اقدام کند.
۵) به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به منظور جلوگیری از وقفه در امر ارائه خدمات عمومی، نوسازی و بهسازی در بافت پی رامون حرم حضرت رضا(ع)، استمرار ارائه خدمات به زائرین و مجاورین و همچنین ایفای تعهدات ایجاد شده در قبال پیمانکاران جاری و عمرانی حساب طرح، ضمن مکاتبه با دادگستری خراسان رضوی، تا زمان تعیین تکلیف تعهدات شرکت بازآفرینی شهری ایران در توافقنامه سال ۷۸ ضمن حفظ حساب طرح، کماکان و حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به انجام هزینه‌های جاری و عمرانی در قطاع ۳و ۴ از محل درآمدهای آن و در صورت کسر، از محل درآمدهای شهرداری مشهد و مطابق رویه معمول در قطاع ۱ و ۲ اقدام و هزینه‌ها و خسارات مرتبط را در حساب شرکت بازآفرینی شهری ایران منظور و به شرح بند ۱ این مصوبه اقدام کند؛
تبصره۱- شهرداری مشهد مقدس موظف است، در زمان مذکور کلیه موضوعات مربوط به اموال، املاک و حساب‌های فی‌مابین را بطور قطعی تعیین تکلیف و تصفیه حساب کند.
تبصره۲-کلیه تعهدات طرح مسکن ثامن که توسط شرکت عمران مسکن سازان ثامن ایجاد شده و همچنین کلیه وجوه پرداختی از حساب طرح به حساب طرح مسکن ثامن(که به منظور تسریع در طرح مسکن ثامن و پیشگیری از اعتراضات عمومی، به صورت علی الحساب انجام شده) و همچنین کلیه اموال منقول و غیرمنقول و حقوقات و امتیازات(عوارض پروانه و غیره) داده شده به طرح مسکن ثامن، با ارجاع موضوع به حسابرس رسمی به منظور اجرای بند یک این مصوبه احصا شده و به شهرداری مشهد(منطقه ثامن) اجازه داده می‌شود کما فی‌السابق از محل درآمدهای مالی از حساب طرح و سایر درآمدهای قطاع ۳ و ۴ سریعا نسبت به تکمیل طرح و انجام تعهدات اقدام کند.
تبصره۳- به شهرداری مشهد(منطقه ثامن) اجازه داده می‌شود به منظور پیشگیری از ایجاد خلل در پاسخگویی به ارباب رجوع منطقه ثامن تا تعیین تکلیف تعهدات توافقنامه سال ۷۸، نسبت به تمدید رابطه کاری پرسنل موجود(حداکثر تا ۹۰ نفر، مطابق قرارداد مربوطه) اقدام کند.
تبصره۴- پیرو مصوبه شماره ۹۴۳/۹۷ /۵/ش مورخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ با عنایت به اینکه قرارداد شرکت طوس عامر(به عنوان پیمانکار) با شرکت عمران و مسکن سازان ثامن(کارگزار شرکت بازآفرینی شهری ایران) بوده و در مصوبه فوق الذکر قرار به احتساب هزینه‌های انجام شده در قطاع ۱ و ۲ در حساب فی مابین شرکت عمران مسکن سازان ثامن در نظر قرار گرفته است مقرر شد اقدامات اجرایی و اثرات ناشی از آن در قالب موافقتنامه به شهرداری مشهد انتقال و مستقیماً در دفاتر شهرداری مشهد ثبت شود.
۶) شهرداری مشهد مقدس مکلف است، با عنایت به تعهدات طرفین در توافقنامه ۱۸ اسفند ۱۳۸۷و مصوبات ستاد راهبردی طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی، مبنی بر عدم خروج منابع مازاد توسط طرفین از منطقه ثامن، راهکار مناسب برای مصرف منابع مازاد به منظور رفاه حال زائرین و مجاورین و تسهیل زیارت در طرح بافت پیرامون حرم مطهر را ظرف مدت ۲ ماه تهیه و به شورای اسلامی شهر مشهد ارسال کند؛ تبصره- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، با توجه به تبصره ۲ توافقنامه مورخ ۱۸ /۱۲ /۱۳۷۸ تا زمان تعیین تکلیف نهایی کلیه موضوعات فی ما بین از هرگونه پاسخگویی در خصوص نقل و انتقال املاک و مستغلات مربوط به شرکت بازآفرینی شهری ایران و شرکت عمران و مسکن سازان ثامن(کارگزار توافقنامه سال ۱۳۷۸) در منطقه ثامن خودداری کند.
۷) شهرداری مشهد مکلف است، گزارش اقدامات خود در اجرای این مصوبه را در فواصل زمانی سه ماهه به شورای اسلامی شهر مشهد ارائه کند.
گفتنی است؛ ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۹ طرح ویژه تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی در کمیسیون ماده پنج به ریاست استاندار خراسان رضوی و مدتی پس از آن در شورای‌عالی شهرسازی به تصویب رسید؛ اگرچه این طرح به عنوان یک طرح ویژه در سطح وزارتخانه تصمیم‌گیری شد اما اعضای شورای شهر مشهد آن را برنتابیدند و بارها نسبت به این تصمیم‌گیری واکنش نشان دادند.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar