فارس/ بر اساس آخرین رنگ بندی اعلامی کرونایی، شهرستان قزوین در وضعیت قرمز، شهرستان های البرز، آبیک، بوئین زهرا و تاکستان در وضعیت نارنجی و شهرستان آوج در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.

آخرین رنگ بندی کرونایی در استان ها و شهرهای کشور از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سامانه ماسک اعلام شد.
بر این اساس در استان قزوین، شهرستان قزوین نسبت به هفته های گذشته بدون تغییر همچنان در وضعیت قرمز(خیلی پرخطر) کرونایی قرار دارد.
شهرستان های تاکستان، بوئین زهرا و آبیک که هفته گذشته در وضعیت رنگ بندی قرمز کرونایی قرار داشتند با کاهش تعداد بستری ها در حال حاضر در وضعیت نارنجی(پرخطر) قرار دارند.
شهرستان البرز، همچنان در وضعیت نارنجی قرار دارد و شهرستان آوج نیز با کاهش تعداد بستری ها از وضعیت نارنجی به وضعیت زرد(خطر متوسط) تغییر وضعیت داده است.

آخرین خبر قزوین در اینستاگرام :
https://instagram.com/qazvin_today