صدا و سیما/ بیش از دو ماه از آغاز عملیات کف سازی بازار بزرگ اصفهان شروع شده است. این پروژه با هدف بازگرداندن حیات بازار با رفع آسیب‌های کالبدی که شامل کفسازی، جداره سازی، مرمت سقف و بام برای احیای بازار بزرگ اصفهان است. با این حال پروژه به کندی پیش می رود و خبری از رعایت اصول مرمت میراثی دیده نمی شود. 

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today