آخرین خبر/ تجمع‌کنندگان مستقیما وزیر بهداشت را مخاطب قرار داده‌اند و مطالبه اصلی آنها موافقت این وزارتخانه با ورود داروی این بیماری به کشور است.

تنها در ۳ سال اخیر، یکصد کودک مظلوم به دلیل ممانعت وزارت بهداشت با ورود این دارو به کشور، آسمانی شده‌اند!
آیا این بار و با این تجمع، گوش کسی در این وزارتخانه که متولی سلامت تک‌تک افراد کشور است، بدهکار مطالبه این خانواده‌ها هست یا نه؟!

آخرین خبر تهران در اینستاگرام :
https://instagram.com/online.tehran