ایمنا/ بر اساس آمار غیر رسمی منتخبان شورای شهر فردوس مشخص شدند.

بر اساس آمار غیر رسمی، سید مهدی علیپرست، حسین اکبری، هادی واحدی، مهدی آبیار و سید فرید سعادت قدسی نیا به عنوان منتخبان ششمین دوره شورای اسلامی شهر فردوس هستند.
این آمار به صورت غیر رسمی است و هنوز مورد تأیید مراجع قرار نگرفته است.

آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today