اتحاد خبر/ نتیجه انتخابات شورای شهر بوشکان اعلام شد.

نتیجه انتخابات شورای شهر بوشکان به شرح ذیل است:
سید یوسف بزرگی ۶۰۹
میثم حاتمی ۵۸۹ 
کرامت الله بهادری ۶۰۵
محسن نوشادی ۵۵۰
امید نوروزی ۵۵۸
کامران وزیری ۵۱۸
افشار نوروزی ۵۲۸
کامران رضایی ۴۲۴

آخرین خبر بوشهر در اینستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar