اتحاد خبر/ شنیده های اتحاد خبر حاکی است افراد زیر در انتخابات شورای شهر برازجان پیشتاز هستند.

شنیده های اتحاد خبر حاکی است افراد زیر در انتخابات شورای شهر برازجان پیشتاز هستند.
1- مهراب بنافی 4796
2- حسین بی باک 3760
3- ارسطو قائدی 3661
4- سید عبدالمحمد کاظمی3551
5- وحید مصدق 3264
6- مهدی بهبهانی2291
7- مسیب غریب زاده 2186
آقایان شنبدی و خانم راوند نفرات بعدی هستند.
آین آمار رسمی و دقیق نیست و صرفا بر اساس شنیده هاست.

آخرین خبر بوشهر در اینستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar