مهر/ تعداد موارد مثبت بستري و سرپايي از ابتداي بيماري تا کنون با ۴٣٠ مورد جديد به ترتيب به عدد ١٩ هزار و ۴۶٨ مورد بستري و ۴٩ هزار و ١٨٢ مورد سرپايي افزايش يافته است.

تعداد موارد مثبت بستري و سرپايي از ابتداي بيماري تا کنون با ۴٣٠ مورد جديد به ترتيب به عدد ١٩ هزار و ۴۶٨ مورد بستري و ۴٩ هزار و ١٨٢ مورد سرپايي افزايش يافته و متأسفانه تعداد موارد فوت با چهار مورد جديد به عدد ۲ هزار و ٣٢٠ مورد افزايش يافته است.

آخرين خبر همدان در اينستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today