وزارت نيرو/ معاون آبرساني سازمان آب و برق خوزستان، خبر انتقال  آب آشاميدني از سدهاي خوزستان به عراق، کويت و يا هر کشور ديگري را تکذيب کرد.

صابر عليدادي، معاون آبرساني سازمان آب و برق خوزستان ضمن اعلام اين خبر گفت: تصاوير منتشر شده مربوط به خط شماره يک و دو انتقال غدير هستند که در سال ۹۷ اين خطوط براي آبرساني به شهرستان‌هاي آبادان، خرمشهر، شادگان و سوسنگرد ايجاد شدند.
وي افزود: اين خطوط از منابع سد تنظيمي پاي پل کرخه آبگيري مي کنند و آب را به شهرهاي هدف انتقال مي دهند.
عليدادي ضمن تکذيب دوباره انتقال آب شيرين به کشور کويت و بصره افزود: متاسفانه عده اي به صورت هدفمند با انتشار اين شايعه، سعي در رسيدن به منافع خود را دارند که سازمان آب و برق خوزستان به صراحت انتقال هر گونه آب به کشور کويت و يا هر کشور ديگري را رد مي کند.

آخرين خبر خوزستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today