مهر/ تعداد موارد مثبت بستري و سرپايي از ابتداي بيماري کرونا تا کنون با ۴٢٩ مورد جديد به ترتيب به عدد ١٩ هزار و ٧٧١ مورد بستري و ۵٠ هزار و ٣۶٨ مورد سرپايي افزايش يافته است.

تعداد موارد مثبت بستري و سرپايي از ابتداي بيماري تا کنون با ۴٢٩ مورد جديد به ترتيب به عدد ١٩ هزار و ٧٧١ مورد بستري و ۵٠ هزار و ٣۶٨ مورد سرپايي افزايش يافته و متأسفانه تعداد موارد فوت با ۴ مورد جديد به عدد ٢٣٣۶ مورد افزايش يافته است.

آخرين خبر همدان در اينستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today