صداي زرند/ مسئول حراست شهرداري زرند از تخريب مکان‌هاي ناامن به منظور کسب رضايتمندي شهروندان و افزايش ايمني ساکنان شهر خبر داد.

احمد زماني، مسئول حراست شهرداري زرند وجود مخروب هاي موجود در سطح شهر را عامل تجمع معتادين و عرضه و مصرف مواد مخدر دانست و اظهار کرد: اجراي اين طرح در راستاي حفظ ايمني شهروندان، همچنين رفع خطر از ساختمان هاي واقع در معابر و کوچه ها و اماکن عمومي است.
وي يکي ديگر از دلايل تخريب اين مکان ها را نارضايتي شهروندان از رفت وآمد معتادين و کارتن خواب ها عنوان کرد و گفت: طرح تخريب مکان هاي ناامن با همکاري شهرداري، بهزيستي، نيروي انتظامي اجرايي مي شود.

آخرين خبر کرمان در اينستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar