مهر/ تعداد موارد مثبت بستري و سرپايي از ابتداي بيماري تا کنون با ٣٢۶ مورد جديد به ترتيب به ٢٠ هزار و ١۴٣ مورد بستري و ۵١ هزار و ۶۶٢ مورد سرپايي افزايش يافته است.

تعداد موارد مثبت بستري و سرپايي از ابتداي بيماري تا کنون با ٣٢۶ مورد جديد به ترتيب به عدد ٢٠ هزار و ١۴٣ مورد بستري و ۵١ هزار و ۶۶٢ مورد سرپايي افزايش يافته و متأسفانه تعداد موارد فوت با ١١ مورد جديد به عدد ٢٣۶٣ مورد افزايش يافته است.

آخرين خبر همدان در اينستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today