ايرنا/ معاون درمان دانشکده علوم پزشکي لارستان فارس گفت: اين شهرستان از وضعيت بحراني روزهاي دهشتناک موج پنجم کرونايي عبور کرده اما خطر بازگشت به وضعيت بغرنج همچنان در صورت کمترين لغزش، عادي‌انگاري‌ها و سبک شمردن‌ها و عدم رعايت پروتکل‌ها وجود دارد.

امين والي پور، معاون درمان دانشکده علوم پزشکي لارستان فارس اظهار داشت: هم اينک ميزان مراجعه بيماران به بيمارستان ها و مراکز مرجع کرونايي حدود ۵۰ درصد کاهش يافته و بيمارستان ها و کادر درمان تا حدودي از زير فشار سخت و بحران روزهاي بيمناک کرونايي در پيک پنجم و ظرف يک ماه گذشته خارج شده اند.
وي بيان کرد: البته اين شرايط نبايد اعتماد کاذب بين شهروندان ايجاد کند و خطر و هجوم کرونا همچنان وجود دارد، بسياري از مناطق و شهرهاي استان فارس و حتي مناطقي در همسايگي لارستان با موج سنگين مراجعان و بستري ها مواجه هستند.
وي با بيان اينکه تعداد مراجعان کرونايي به بيمارستان ها که دارو دريافت کردند، در مدت حدود يک ماه پيک پنجم بيش از هفت هزار و ۲۰۰ مورد بوده است،  گفت: تعداد فوتي هاي ناشي از کرونا در حوزه درمان و بيماراني که در بيمارستان ها نيز جان باختند ۳۷ نفر گزارش شده است.
وي شمار بستري ها در سطح بيمارستان ها و مراکز درماني در اين مدت را نيز حدود ۶۰۰ نفر عنوان کرد.
والي پور به روزهاي سخت يک ماه پيک پنجم کرونايي در لارستان و شهرستان هاي اوز و خنج اشاره کرد و گفت: وضعيت و شرايط بغرنج در حوزه درمان به گونه اي بود که پرستاران و پرسنل درماني گاه از فرط خستگي روي زمين مي نشستند و بسياري از کادر درمان نيز با وجود متبلا شدن به کوويد ۱۹ در همان حالت بيماري و در حالي که سرم به دست داشتند، به بيماران کرونايي خدمات دهي مي کردند.
وي گفت: در اين مدت که بسياري از بيمارستان ها و بيماران کوويد ۱۹ با کمبود دارو و يا سرم مواجه بودند با توجه به برنامه ريزي هاي انجام شده از قبل و حمايت خيرين و مسئولان دانشکده علوم پزشکي لارستان با کمترين مشکلي رو به رو نشد؛هيچ بيماري به دليل کمبود تجهيزات و يا دارو و يا سرم نياز به مراجعه به ساير بيمارستان ها در ديگر شهرها پيدا نکرد.
تعداد بهبود يافتگان سه شهرستان لارستان، خنج و اوز از زمان بروز کرونا تاکنون ۱۹ هزار و ۲۷۰ نفر و تعداد جانباختگان ناشي از کرونا نيز ۳۰۳ نفر گزارش شده است. 
شهرستان لارستان در فاصله حدود ۳۸۰ کيلومتري شيراز واقع است.

آخرين خبر کرمانشاه در اينستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today