ايرنا/ رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري سمنان گفت: يکهزار هکتار از مراتع اين شهرستان براي کشت و توسعه مشارکتي گياهان  دارويي  در سال ۱۴۰۰ مکان‌يابي مي‌شود.

معصومه منظمي، رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري سمنان اظهار کرد: در راستاي جهش سازماني و اجراي طرح « ۳* ۱۴ *۱۴۰۰»  سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور در خصوص کشت و توسعه گياهان دارويي در مراتع با مشارکت مرتع‌داران و نظارت کارشناسان فني منابع طبيعي، مراتع مکان يابي و طي پيمايش عرصه در ۱۷ سامانه مرتعي حوزه شهرستان سمنان نوع گونه ها و نحوه کشت تعيين شد.
وي افزود: از گونه هاي پيش بيني شده جهت توسعه و کشت گياهان دارويي در سالجاري مي توان از بادام کوهي، وشق، باريجه، زيره کوهي، گون کتيرايي و متکا  نام برد.
رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري سمنان بيان کرد: براي اجراي اين پروژه حدود يک هزار و ۷۰۰ کيلوگرم بذر تهيه و  در قالب طرح هاي کپه کاري در مراتع سارو پيغمبران، احمدآباد کلاته امير، شاهوران، شريعت آباد بلو، ايوب چيل بلندي، گرماب، شترداران، چاه حسيني، سرخ پشته گندياب، کلمر، چاه سم، سفيد کمر سنجدو، چاه عباس، جماليه، نسام، کاهدان و جيزدره انجام مي شود.
منظمي گفت: آغاز  طرح ها اوايل پاييز و پس از آغاز اولين بارندگي هاي پاييزه و آماده شدن بستر خاک با مشارکت مرتع داران در هر حوزه اجرايي مي شود.
وي افزود: مکانيابي طرح امسال در راستاي احياي مراتع کم‌پوشش و کشت گياهان دارويي سازگار با شرايط طبيعي و زيستي هر منطقه است که افزون بر احيا و توسعه پوشش گياهي و توليد علوفه بيشتر، در حفاظت خاک و کنترل فرسايش و بهبود معيشت بهره برداران و نيز موثر است.

آخرين خبر سمنان در اينستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today