ايرنا/ دبير نهاد پيشرفت و آباداني هليلان گفت: ۲۵۰ بسته معيشتي ۶ ميليون ريالي با اعتباري افزون بر يک ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال در مرحله دوم طرح گل هاي صالح به مادران باردار هليلاني اهدا شده است.

احمد همتي، دبير نهاد پيشرفت و آباداني هليلان روز شنبه اظهار داشت: اين بسته هاي معيشتي در قالب طرح گل هاي صالح بمنظور کمک به مادران باردار ، شيرده و همچنين وزن گيري نوزدان آنان توزيع شده است.
وي مهم ترين مشکل مادران باردار را در زمان بارداري کم خوني عنوان کرد و افزود: با انجام اين طرح  که مرحله دوم آن به انجام رسيد و استمرار خواهد داشت، گام مهمي در راستاي سلامت مادران باردار اين شهرستان برداشته شود.
دبير نهاد پيشرفت و آباداني هليلان تاکيد کرد: مادران باردار بالاي چهار ماه در طرح گل هاي صالح بنياد علوي هليلان تا زمانيکه نوزاد آنها ۶ ماهه شود، تحت حمايت قرار مي دهد.
همتي ادامه داد: طرح گل هاي صالح بمنظور توجه و حمايت از مادران باردار و شيرده در منطقه محروم هليلان هر ۲ ماه يکبار اجرا مي شود و در اين طرح غذايي و دارويي بين آنان توزيع مي شود.
وي اضافه کرد: پيش از اين در مرحله نخست طرح گل هاي صالح بنياد علوي هليلان ۱۵۰ بسته معيشتي ۱۰ ميليون ريالي بين مادران باردار اين شهرستان توزيع شده بود.
دبير نهاد پيشرفت و آباداني هليلان در ادامه توانمندسازي و خودکفايي خانوارهاي نيازمند هليلاني را از مهم ترين برنامه هاي بنياد علوي شهرستان ذکر کرد و يادآور شد: بمنظور تحقق اين مهم طي هفته هاي اخير پنج هزار و ۵۰۰ قطعه مرغ بومي با اعتباري افزون بر پنج ميليارد ريال بين خانوارهاي نيازمند اين شهرستان توزيع شد.
به گفته همتي حدود ۳۰ تن نهاده نيز از سوي بنياد علوي به خانوارهاي که اين مرغ ها را دريافت کرده تحويل خواهد شد.
نهاد آباداني و پيشرفت هليلان(بنياد علوي ) اوايل شهريور ماه سال گذشته افتتاح شد که مهم ترين هدف اين نهاد محروميت زدايي اين شهرستان در قالب اجراي طرح هاي زيرساختي، عمراني، اشتغالزا و  اتمام پروژه‌هاي نيمه تمام است.
شهرستان تازه تاسيس هليلان به همراه ملکشاهي جزو شهرستان هاي هدف آباداني و پيشرفت بنياد مستضعفان کشور هستند.

آخرين خبر ايلام در اينستاگرام :
https://www.instagram.com/akharinkhabar_ilam/