ایانا/ برداشت خرما از اواخر مرداد ماه آغاز شده و تا اوایل آذر ماه ادامه خواهد داشت.

نخعی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمان اظهار کرد: از یک هزار و ۷۷۵ هکتار باغ بارور خرما در این شهرستان در بخش های شهداد و گلباف با ارقام مضافتی، بزمانی،کروت، عبداللهی، پرکوه، زاهدی پیارم و مجول برداشت ۶۵۰۷ تن خرما از این باغات برداشت می شود.
وی خاطرنشان کرد: در سال جاری نسبت به سال قبل با کاهش عملکرد مواجه بوده ایم که از مهمترین عوامل آن آفت زنجره خرما، عوامل نامناسب اقلیمی و وجود باغات فرسوده و مسن است.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar