فارس/ دادستان عمومی و انقلاب کیار از اجرای حکم سه فقره تغییر کاربری غیرمجاز اراضی در شهرهای گهرو و شلمزار خبر داد.

رضا قاسمی رستمی، دادستان عمومی و انقلاب کیار گفت: سه فقره از احکام تغییر کاربری غیرمجاز اراضی که بر اساس شکایت جهاد کشاورزی و محکومیت خواندگان صادر و قطعیت یافته بود، روز گذشته در شهرهای گهرو و شلمزار اجرا شد.
وی افزود: تخریب این بناها با درخواست اداره جهاد کشاوری و همراهی نیروی انتظامی و در راستای صیانت از حقوق عامه و بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی صورت پذیرفت.
دادستان عمومی و انقلاب کیار بیان کرد: هرگونه ساخت و ساز در زمین‌های کشاورزی، مستلزم اخذ مجوزهای قانونی از نهادهای ذیربط است و چنانچه فرد یا افرادی با محوطه‌سازی و یا احداث بنا در اراضی زراعی موجب تغییر شکل کاربری زمین گردند مطابق قانون بنای مربوطه تخریب و متخلفان به پرداخت جریمه و یا تحمل حبس محکوم خواهند شد.

آخرین خبر چهارمحال و بختیاری در اینستاگرام :
https://instagram.com/Shahrekordtoday