خانه خشتی/ بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب رفسنجان از دستگیری فرد ضارب به آمر به معروف و ناهی از منکر در رفسنجان خبر داد.

محمد قریب، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب رفسنجان از دستگیری فرد ضارب به آمر به معروف و ناهی از منکر در رفسنجان خبر دادو اظهار کرد: فرد ضارب بازداشت شده و هم اکنون در زندان رفسنجان به سر می برد.
به گفته وی طبق ماده هفت قانون حمایت از آمران به معروف ناهیان از منکر، مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر کنند از نظر قانونی قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات، قابل تعویق نمی باشد.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar