ایسنا/ رئیس گروه بیماری های واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با اشاره به آغاز دز سوم واکسیناسیون کادربهداشت و درمان و افراد دارای ایمنی پایین در استان گفت: گروه هدف دز بوستر شامل کارکنان بخش بهداشت و درمان و افراد با سرکوب سیستم ایمنی پایین است.

فیض الله برزگر، رئیس گروه بیماری های واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با اشاره به آغاز دز سوم واکسیناسیون کادر بهداشت و درمان و افراد دارای ایمنی پایین در استان اظهار کرد: گروه هدف دز بوستر شامل کارکنان بخش بهداشت و درمان و افراد با سرکوب سیستم ایمنی پایین است.
وی افزود: زمان دریافت دز بوستر حداقل شش ماه پس از تزریق از دز دوم است.
برزگر با اشاره به واکسن های قابل دریافت در دز یادآور با توجه به واکسن تجویز شده در نوبت اول و دوم اظهار کرد: افرادی که واکسن غیر فعال(سینوفارم، بهارات یا برکت) در نوبت اول تزریق کرده اند می توانند واکسن های غیر فعال(مشابه واکسن دریافتی در نوبت اول و دوم) یا آسترازنکا ویا سوبرانا پلاس(پاستوکووک پلاس) تزریق کنند.
رئیس گروه بیماری های واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تصریح کرد: برای پلتفرم آدنوویروس(آسترازنکا یا اسپوتنیک) متقاضیان می توانند از واکسن آسترازنکا یا سوبرانا پلاس(پاستوکووک پلاس) تزریق کنند.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today