مهر/ نماینده نیروهای شرکتی بیمارستان های همدان گفت: فوق العاده ویژه کرونا علیرغم مصوبه دولت به نیروهای شرکتی همدان داده نمی شود.

میثم مهاجری، نماینده نیروهای شرکتی کمک پرستار و کمک بیمار و خدماتی بیمارستان‌های همدان در زمینه مشکلات نیروهای شرکتی اظهار کرد: فوق العاده ویژه حقوقی است که دولت تصویب کرد تا به تمام پرسنلی که در زمان کرونا در مواجهه با این ویروس هستند و در بخش‌های مختلف بیمارستان زحمت متحمل شد، تعلق بگیرد که این امتیاز در شهرهای مختلف مانند کرمانشاه، کردستان، تهران و اصفهان داده می‌شود اما در همدان اینطور نیست.
وی افزود: فوق العاده ویژه را فقط به نیروهای دانشگاه علوم پزشکی مانند نیروهای قراردادی یا رسمی دادند در صورتی که این امتیاز به نیروهای شرکتی داده نشده است، در صورتیکه نیروهای شرکتی به خاطر اینکه از کار خارج نشوند بیشتر از نیروهای قراردادی و رسمی تلاش کرده اند.
مهاجری با ذکر این مسئله که امتیازاتی مانند حق شب کاری و بهره‌وری و حق شیفت به نیروهای شرکتی همدان داده نمی‌شود افزود: در بعضی از شهرها با شرکت‌هایی قرارداد بسته می‌شود که این امتیازها داده می‌شود اگر قرار است قراردادی بسته شود با شرکتی انجام شود که این حقوق و مزایا را به نیروها بدهند و حق نیروها ضایع نشود.
وی ادامه داد: مسئله بعدی یکسان نبودن احترام بین پرسنل قراردادی و شرکتی است به صورتی که برای قند و چای نیروها تفاوت قائل می‌شوند و می‌گویند نیروهای شرکتی باید از شرکتشان قند و چای بگیرند و امتیازهای متفاوتی بین نیروهای شرکتی و قراردادی قائل می‌شوند.
مهاجری تصریح کرد: نیروهای شرکتی مدام برای اخراج و جایگزین شدن تهدید می‌شوند و یکی از مشکلات شرکتی‌ها عدم ثبات کاری است ضمن اینکه حقوق ماهانه نیروهای شرکتی گاهاً با بیست روز تأخیر واریز می‌شود در صورتی‌که نیروهای قراردادی حقوق خود را سر موعد خود را دریافت می‌کند.
نماینده نیروهای شرکتی عنوان کرد: یکی از مسائل نامناسب و خلاف قانونی که در بیمارستان بهشتی توسط مدیران مربوطه انجام می‌شود ه هم هست کم کردن حقوق نیروها به دلیل خطاهای صورت گرفته بدون حتی اخطار و تذکر هست که طبق ماده ۴۵ قانون اداره کار خلاف قانون است.
مهاجری با بیان اینکه اولویت تنظیم ساعت کاری و شرایط برای نیروهای قراردادی است و نیروهای شرکتی را در باقی مانده و اولویت آخر تنظیم ساعت کاری قرار می‌دهند افزود: اضافه کار به نیروهای شرکتی نمی‌دهند و حتی با وجود پر شدن سقف ساعت کاری نیروهای قراردادی اضافه کار را به آنها می‌دهند اما نیروهای شرکتی امکان جایگزینی برای مرخصی ندارند و صرفاً با تعویض شیفت با سایر نیروها می‌توانند این کار را انجام دهند.

  
 

آخرین خبر همدان در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today