مهر/ رئیس مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع) گفت: خسارت جانی درحریق فروشگاه موادغذایی بیمارستان امام رضا(ع) نداشتیم.

شهرام بیدهندی، رئیس مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع) اظهار کرد: بعد از ظهر امروز آتش سوزی در قسمت فروشگاه بیمارستان امام رضا(ع) که خارج از ساختمان درمانی بیمارستان است رخ داد که توسط نیروهای آتش نشانی مهار شد.
وی افزود: با حضور به موقع مأموران آتشنشان و اطفا حریق، آتش به بیمارستان سرایت نکرده و به هیچکس از جمله بیماران آسیبی نرسیده است.
رئیس مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع) تصریح کرد: در این حادثه آسیبی به ساختمان بیمارستان وارد نشده اما خسارات سنگینی به فروشگاه وارد شد.

آخرین خبر کرمانشاه در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today