مهر/ رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت: اهدای عضو معلم فداکار سمنانی که دچار مرگ مغزی شده بود به تعدادی از بیماران جان دوباره بخشید.

نوید دانایی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان با بیان اینکه اهدای عضو معلم فداکار سمنانی به بیماران جان تازه بخشید، بیان کرد: رحمان میرزایی معلم بازنشسته در اثر سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود.
وی افزود: پس از تأیید مرگ مغزی و آگاهی خانواده وی از این موضوع تصمیم خیرخواهانه خانواده این معلم به اهدای اعضای حیاتی آن مرحوم انجامید.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت: خانواده میرزایی پس از آگاهی اقدام پدرشان به دریافت کارت اهدای عضو وصیت نامه آن مرحوم را عملی و به تعدادی از بیماران جان دوباره بخشیدند.

آخرین خبر سمنان در اینستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today