باشگاه خبرنگاران/ در مراسمی از خدمات از سید محمد شاهمیری شهردار سابق قدردانی و علی اکبر شهابی نیا به عنوان شهردار جدید معرفی شد.

در مراسمی از از خدمات سید محمد شاهمیری شهردار سابق قدردانی و علی اکبر شهابی نیا به عنوان شهردار جدید معرفی شد.
در این مراسم، بر پیگیری امورات شهرداری با مدیریت و برنامه ریزی تاکید شد.

آخرین خبر سمنان در اینستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today