فارس/ اعضای شورای شهرستان کهگیلویه با حضور نمایندگان شوراهای شهر و بخش این شهرستان برگزار شد.

جلسه شورای اسلامی شهرستان کهگیلویه در محل فرمانداری با حضور نمایندگان شوراهای شهر و بخش شهرستان برگزار شد.
امرالله حسینی، دبیر برگزاری جلسه شوراهای شهرستان کهگیلویه در خصوص برگزاری این نشست گفت: در این جلسه  آقایان ایرج پذیرش از دیشموک به عنوان رئیس و بیت اله درسا از چاروسا به عنوان نایب رئیس و همچنین آقای خسرو دیدار به عنوان نماینده شورای شهرستان در استان انتخاب شدند.
وی تاکید کرد: در این جلسه تمامی اعضای شوراها شهرستان حضور داشتند و تنها عضوی از شهر قلعه رئیسی در این جلسه نتوانست در رأی گیری شرکت و به عنوان گزینه ثبت نام کنند.
دبیر برگزاری جلسه شوراهای شهرستان کهگیلویه افزود: شورای شهر قلعه رئیسی در این جلسه نماینده ای معرفی نکرده و گفته می شود که این اعضا به اجماع برای معرفی گزینه ی واحد نرسیدند تا به این ترتیب اولین فرصت را برای شهر قلعه رئیسی از دست داده باشند.
شرکت نکردن عضوی از اعضای شورای شهر قلعه رئیسی به عنوان یکی از شهرهای شهرستان کهگیلویه نگرانی خود را به همراه دارد چرا قطعا حضور در شورای شهرستان می تواند برای بیان مشکلات این شهر تاثیرگذار باشد.

آخرین خبر کهگیلویه و بویراحمد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yasuj_today