باشگاه خبرنگاران/ طرح تعریض بخش دوم محور راهجرد به آشتیان و فرمهین آغاز شد.

طرح تعریض جاده ارتباطی آشتیان - فراهان که بخش دوم محور راهجرد به آشتیان و فرمهین است آغاز شد.
حمزه لویی، معاون مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی در حاشیه آغاز این طرح اظهار کرد: این طرح قطعه دوم محور راهجرد به آشتیان و فرمهین است که بین آشتیان و فراهان قرار گرفته و به منظور ارتقاء راه فرعی به اصلی پوشش تفرش و آشتیان را به مرکز استان را فراهم می‌کند.
حمزه لویی با بیان اینکه این محور به طول محور ۳۵ کیلومتر از محل اعتبارات بودجه استانی اجرا می‌شود افزود: اعتبار سال ۱۴۰۰ این پروژه ۷میلیارد و دویست است.
او اضافه کرد: قرارداد اولیه این طرح با اعتبار ۶ میلیارد و دویست میلیون تومان با شرکت پیمانکار بسته شده و در سال‌های آینده هم اعتبار ادامه پروژه مهیا می‌شود.
معاون مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی بیان کرد: محور پروژه ملی استانی راهجرد به آشتیان و فرمهین استان‌های همجوار مانند همدان را هم پوشش می‌دهد.
او ادامه داد: این محور یک محور فرعی بوده که عملیات اجرایی ارتقا به محور اصلی ۴۸ کیلومتر آن حد فاصل راهجرد به آشتیان در سال ۹۸ به انجام رسیده است و در بخش دوم ۳۵ کیلومتر مابقی ارتقاء خواهد یافت.


آخرین خبر همدان در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today