شبستان/ جنگل النگدره گرگان به سبب برخورداری از جنگل های انجیلی و برگ های رنگارنگ این درخت به یکی از زیباترین تفرجگاه های کشور در فصل پاییز معروف است 

 
 

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today