گرو/ اینجا بام نهاوند ورودی سوم از مسیر شهرک طالقانی به نام ورودی فارسبان است.

نخاله های ساختمانی که مدت هاست به وسیله کامیون ها در ورودی بام تخلیه می شود تقریبا مسیر ورودی را محدود کرده است.
پروژه بام نهاوند یا ۱۴ میلیارد تومان هزینه در دوره شورای پنجم ساماندهی و متاسفانه در شرایطی که قرار بود زیرساختی برای توسعه و تقویت گردشگری اقتصادی شهر نهاوند باشد، در محاصره حجم انبوه نخاله های ساختمانی رها و فراموش شد!
این پروژه ای ۱۴ میلیاردی که می توانست استارت پروژه ها و اقدامات چند میلیاردی در حوزه گردشگری شهرستان باشد و سهم قابل توجهی از اشتغال را هم پاسخگو باشد و تامین کند، توسط شورای ششم مورد بی اعتنایی قرار گرفته است.

آخرین خبر همدان در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today