آخرین خبر/ او که به دلیل شلیک ناخواسته به شکارچی غیرقانونی، در دادگاه حضور داشت، امروز در مقابل مجتمع قضایی کرمانشاه با رگبار گلوله پدر فرد مقتول کشته شد. 

آخرین خبر کرمانشاه در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today