صدا و سیما/ کسری مخزن دشت بیرجند نسبت به سال گذشته حدود ۱۵ درصد بهبود یافته است.

سعید سروری، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی اظهار کرد: کسری مخزن دشت بیرجند که حدود ۵۰ درصد جمعیت شهری استان در آن ساکن هستند در سال آبی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ برابر با ۶.۳۹ میلیون متر مکعب است که نسبت به سال گذشته حدود ۱۵ درصد بهبود یافته است.
سروری با بیان اینکه ۳۵ درصد از مصارف آب شرب شهری استان از دشت بیرجند تامین می‌شود افزود: عامل اصلی بهبود کسری مخزن دشت بیرجند تغذیه آبخوان با پساب فاضلاب تصفیه شده بوده است.
وی همچنین گفت: میزان کسری مخزن استان در سال آبی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ برابر با ۱۲۰ میلیون متر مکعب است که نسبت به سال گذشته حدود ۴ درصد بهبود یافته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی گفت: بیشترین میزان کسری مخزن استان مربوط به دشت دستگردان با کسری ۲۱.۴۱ میلیون متر مکعب  است و دشت‌های بشرویه با کسری مخزن ۱۳.۷۹ و سرایان با ۱۲.۳۴ میلیون متر مکعب در رتبه‌های دوم و سوم کسری مخزن استان قرار دارند.
سروری با اشاره به اینکه بهره برداری بیشتر از میزان تغذیه، سبب ایجاد کسری مخزن میشود افزود: میزان تغذیه هر دشت نیز ارتباط مستقیم با میزان بارش، میزان برگشت آب کشاورزی و مصارف شرب و صنعت دارد.
وی گفت: میزان برگشت آب به آبخوان‌ از مصارف کشاورزی حدود ۱۵ درصد و از مصارف شرب حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد است.

آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today